فیلم های آناتومی اندام فوقانی ( دکتر ابوالقاسم عباسی )

Untitled-2

چاپ

دانلود صحبت های خانم دکتر پیغمبری(مدیر گروه)

 

دانلود استخوان شناسی 1

دانلود استخوان شناسی 2

دانلود استخوان شناسی 3

دانلود استخوان شناسی 4

دانلود استخوان شناسی 5

دانلود استخوان شناسی 6

دانلود بافت نرم 1

دانلود بافت نرم 2

دانلود بافت نرم 3

دانلود بافت نرم 4

دانلود بافت نرم 5

دانلود بافت نرم 6