فیلم های آناتومی تنه ( دکتر مرتضی انوری )

تنه  دکتر انوری

چاپ

دانلود صحبت های خانم دکتر پیغمبری(مدیر گروه)

 

دانلود فیلم های قفسه سینه

دانلود فیلم های شکم

دانلود فیلم های لگن و پرینه

 

دانلود فیلم مرور کل آناتومی تنه